Tryghed • Faglighed • Fællesskab

viggo-small  fb-small

Tilsyn

Den tilsynsførende vælges på skolens generalforsamling i foråret.

Pr. 15.03.17 er Anni Sørensen skolens tilsynsførende. Anni er certificeret.

Tilsynsrapport 2016-17

Tilsynsrapport 2015-16

​Tilsynsrapport 2014-15

Tilsynsrapport for Hobro Friskole 2014-15

NAVN: Hobro Friskole SKOLEKODE: 823009 TILSYNSFØRENDE: ELIN JUUL HEDEGAARD​

Hobro Friskole har elever fra 0. – 9. kl. Eleverne er delt op i 4 grupper

 0.-1. klasse
2.-3. klasse lillegruppen
4.-5.-6. klasse mellemgruppen

7.-8.-9. klasse storegruppen

0.-1. klasse har støttelærer to gange ugentligt, som bruges på at dele gruppen i hver sin årgang.

6. klasse bliver fortrinsvis undervist for sig selv, dog er hele gruppen niveaudelt i sprog.

7.-8.-9. klasse er niveaudelt i fagene, dog bliver 9. klasse undervist for sig selv fra vinterferien og frem til sommerferien.

Niveaudeling kan enten foregå med to lærere i samme lokale, eller hvor gruppen blive delt efter indlæringsniveau. Lærerne vurderer, hvad der er mest hensigtsmæssigt alt efter fag og emneområde.

Jeg har været på tilsyn to dage d. 11. marts og d. 16. marts. 2015. Jeg overværede morgensang begge dage.

D. 11.marts var 5.-6. klasse til musikstævne sammen med de himmerlandske friskoler på Mellerup Efterskole.

En del af 7.-8.-9. klasse havde individuelle aftaler om at arbejde hjemme med deres årsopgave eller projektopgave for 9. klasses vedkommende. 0.-1. klasse havde Troldehuledag.

Jeg gik en runde og snakkede med de elever, der sad på skolen og arbejdede med årsopgaver eller projektopgaver. 9. klasse skulle arbejde under overskriften ”En verden i forandring”. 7. og 8. klasse kunne frit vælge emne.

Tilsynet var i den afsluttende del af emneperioden, der skulle være fremlæggelser om fredagen. Emnegrupperne var lidt beskåret p.gr. af musikstævnet. Det overordnede emne var ”Tid”. Jeg var i gruppen der arbejde med årstider. Det var skrevet haikudigte og malet billeder om årstiderne.

En anden gruppe arbejde med tidsmåling, der blev fremstillet ugleure, timeglas, vandure.

På trods af, at der manglede mange i grupperne, blev der arbejdet engageret med at få lavet tingene færdige til fremlæggelse fredag.

D. 16. marts var der fremlæggelser af årsopgaver og projektopgaver (7.-8.-9. kl) elever fra 4.-5.-6. klasse kunne vælge hvilken fremlæggelse de ville overvære, og ellers arbejde i klassen.

Jeg overværede tre fremlæggelser, en årsopgave og to projektopgaver. Niveauet i de tre opgaver levede fuldt ud op til det forventelige. Den mundtlige fremlæggelse var struktureret og understøttet af PowerPoints. Både den mundtlige fremlæggelse og det visuelle materiale matchede godt og belyste emnerne på en rigtig god måde. De efterfølgende spørgsmål blev besvaret i det omfang det relaterede sig til opgaven.

Min vurdering er: at årsopgaverne og projektopgaverne afspejler det vidensniveau som eleverne har, både som fagligt tilegnet stof, struktur på opgaven og den mundtlige fremlæggelse, og som et færdigt resultat i form af en skriftlig opgave, samt et PowerPoint show og små videoklip. Niveauet er rigtig godt, der er i processen udvist faglig kunnen, engagement i opgaven og viden om og evne til at kunne formidle et stof.

Efter morgensang var der læsestund, 6. klasse og 0.-1. blev tilbage i fællesrummet og blev delt i læsegrupper på 2-4 elever, med en 6. klasses elev og 2 – 3 elever fra 0. og 1. klasse. Så vidt muligt er det storeven og deres lilleven + 1 – 2 mere der udgør grupperne. Aktiviteten starter med en struktureret bevægelse, dans o.l, dernæst af, at 6. klasseseleven, der har fundet en bog på biblioteket, som hans/hendes lillevenner vil kunne lide/blive fanget af, bliver læst for de små elever af 6. klasseseleven. 1. klasses eleven har et læsestykke for at øve derhjemme, som han/hun læser højt for 0. og 6. klasses eleverne, 0. klasses eleverne lytter kun. Alle eleverne var meget optaget af læsestund, de store elever var meget ansvarlige over for de små elever, og gjorde sig umage for at vælge oplæsningsbøgerne. Læsestund slutter med fællesleg på pladsen.

Min vurdering er: at læsestund er en god træning både fagligt og socialt for alle 3 klassetrin, hvor alle lægger engagement i aktiviteten.

I stamgruppetimen blev 0. og 1. klasse delt, og jeg overværede en del af 1.klasse skriftlig dansk. Alle arbejdede i det sammen materiale. Materialet var med mange forskellige opgaver find ord, sammensatte ord, på en fortrykt tegning med de ord der var arbejdet med i materialet, skulle man farve alle ens ord. Alle i gruppen læste højt for mig i et materiale, som alle havde. Eleverne valgte selv det stykke de ville læse. Teknisk set kan alle i 1. klasse læse. Nogle læste med forståelse, andre var på vej. Der blev arbejdet meget seriøst og med engagement.

Min vurdering er: at arbejdsformen og støttelærerordningen giver ro til fordybelse. Sidste år var gruppen meget ukoncentreret, arbejdet med meget struktureret at eleverne ved, hvornår de skal arbejde, hvornår de må snakke og hvornår der kan være arbejds småsnakken, er godt på vej.

I mellemgruppen overværede jeg tilbagelevering af skriftlige fremstilling for en elev. Der er en månedlig aflevering, som efterfølgende bliver gennemgået individuelt med eleven, hvor hele opgaven bliver bedømt i

forhold til, hvad oplægget er, og dernæst sættes fokus på, hvad der skal arbejdes med af grammatiske problemstillinger ved næste skriftlige fremstilling.

Min vurdering er: Den individuelle bedømmelse bliver taget meget seriøst fra elevernes side, og giver læreren mulighed for specifikt at arbejde med den enkelte elevs skriftsprog og grammatiske kunnen.

2. og 3. klasse havde emnearbejde om papir, og den dag, jeg var der, skulle de forberede næste dags papirfremstilling. Emnet appellerede til alle i klassen.

2. og 3. klasse arbejdede på et net baseret matematikprogram –www.10momkeys.dk. Materialet er bygget op, så det er selvrettende, og der lukkes op for flere niveauer, eftersom eleven magter opgaverne. Materialet er bygget op om mængder, de 4 regningsarter og geometri. Materialet kræver at eleverne kan læse instruktionerne og forstå instruktionen. Alternativt kan man prøve sig frem, hvis ordene i instruktionen er for svære. Eleverne gik oplagte i gang med at arbejde, nogle var meget optaget af konkurrencedelen i spillet. Der var tilmeldt ca. 300 klasser, og Hobro Friskole havde ligget blandt de 100 bedste indtil emneperioden. Susse opfordrede til at arbejde med matematik i fritiden, så de kunne få en bedre placering igen. Materialet appellerer både til dem der har brug for megen afveksling og dem der vil arbejde med den samme type opgave. Susse havde fokus på, at alle lave geometri i løbet af timen.

Min vurdering er: at det net baserede matematikprogram er en godt supplement til anden matematikundervisning. Niveauet er godt, der er spredning i gruppen, men det kan rummes inden for den almindelige undervisning. Materialet er i sig selv niveaudelt. Danskfærdigheder fik jeg ikke at se, men Karin fortalte, at niveauet er godt med de udsving, der vil være i en gruppe. Gruppen er meget videbegærlig og ivrig efter at lære.

Der er kun en enkelt elev, der kan søges støttetimer til fra SU. Skolen skal bære støttetimer ud af egen lærerkapacitet. Tolærerordningen er fortsat med sidste års gode erfaringer, og tolærerordningen åbner mulighed for, at intensivere niveaudeling i hovedgrupperne, således at elever med svage kundskaber, kan blive undervist sammen med elever på samme niveau og i samme materiale. Erfaringen har vist, at denne praksis løfter de elever med svage kundskaber til et alderssvarende niveau, således at undervisningen resten af skoleåret kan foregå i en anden gruppe og med materiale på alderssvarende niveau. Tolærerordningen giver også fleksibilitet i deling af grupperne i klassetrin.

Fysik og kemi undervisningen foregår i faglokaler på Thorsgård Efterskole.

De musisk kreative fag er dels skemalagt som faste fag – musik, idræt, drama, svømning, motionsbånd, morgensang og dels som valgfag. De musisk kreative fag indgår ofte som en del af fremlæggelserne.

Morgengåtur er lavet om til motionsbånd, hvor der er flere aktiviteter bl.a. gåtur, leg, yoga, boldspil.

Ingjerd fortalte, at storegruppen (7., 8., 9.) i medborgerskab havde været tilmeldt Nordjyske, og lavet en webavis, og var kommet på 3. pladsen i Nordjylland. Derudover har storegruppen været med i en historiedyst udskrevet af DR, hvor emnet var Spillet om Danmark -Norge. Dysten var delt i to afdelinger. I første etape lavede eleverne et fagpanel, der svarede på spørgsmål, som blev optaget på video og sendt ind til bedømmmelse. Storegruppen fik så god en placering, at de gik videre til næste runde, som var en kreativ opgave om Københavns bombardement. Der lavede gruppen en slags Go Morn Danmark, og blev blandt de 10 bedste i historiedysten.

Samlet vurdering af tilsynsbesøg på Hobro Friskole

Undervisningssproget er dansk.

Skolen opdrager og udfordrer eleverne i de demokratiske processer gennem filosofi, fællesmøde, fremlæggelser, morgensang. Derudover strukturerede øvelser i gruppen i at lytte til, hvad andre elever siger, og danne sin egen mening.

Undervisningsniveauet og elevernes faglige niveau i grupperne ligger inden for, hvad der kan forventes i folkeskolen.

Undervisningsmiljøet er et hensyntagende miljø, hvor der lægges vægt på, at eleverne skal lære sin egen læringsstil at kende, og gennem skoleforløbet selv tage større og større ansvar for at lære.

Generelt arbejdes der med mange forskellige materialer og arbejdsmetoder. Der arbejdes i store og små grupper og enkeltvis. Eleven har gode muligheder for at lære at vurdere sig selv og sin indsats, både fagligt, socialt og indlæringsmæssigt.

Læseplaner for alle fag og grupper er læst og stemmer overens med de indtryk, jeg fik på tilsynet.

Hobro Friskoles hjemmeside er blevet meget forbedret i den nye udgave. Der er et udviklingspunkt i evalueringer – det er ikke tilstrækkeligt at beskrive hvordan, man vil evaluere skoleåret, der skal også skrives om, hvad evalueringen blev på skoleåret.

Jeg kan konstatere, at Hobro Friskoles undervisning giver eleverne et vidensniveau, der bestemt er på niveau med folkeskolens.

Tilsynsførende
Elin Juul Hedegaard

Tilsynsrapport for Hobro Friskole

Navn: Hobro Friskole Skolekode: 823009

Tilsynsførende: Elin Juul Hedegaard

Besøg har fundet sted: d. 28. februar 2014: til emnefremlægning,

Cirkus, Spiludvikling, El, Titanic og Livet i Havet fra 0. til 6. klasse, og

7. marts 2014: 0.-1. kl engelsk, 2.-3. kl. dansk og dans, 4. kl. diktat, 5. kl. musik, mellemgruppen filosofi/klassemøde, storgruppen matematik, 7.– 8. kl. tysk.

Med indførelse af 9. klasse er friskolen gået over til at følge fælles formål, som de er beskrevet fra Undervisningsministeriet. Jeg skal derfor kun forholde mig til elevernes niveau i dansk, engelsk og ma- tematik, om skolens samlede undervisning gør eleverne i stand til at fortsætte i en ungdomsuddannelse, og at skolens niveau i undervis- ning står mål med hvad almindeligvis kræves i folkeskolen.

Desuden skal jeg påse at undervisningen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, samt at skolens undervis- ningssprog er dansk.

Niveauet i 0. og 1. klasse vurdere jeg samlet til at være svarende til krav i fol- keskolen. Undervisningsmiljøet er præget af nysgerrighed, glæde, faglig læring. Der er i gruppen klare aftaler om, hvornår læreren snakker, hvornår den enkelte elev taler og hvornår grupperne snakker sammen om arbejdet. Med disse ram- mer kan gruppen arbejde fagligt.

Niveauet i 2. og 3. klasse vurderer jeg til at være svarende til krav i folkeskolen.

Undervisningsmiljøet er deltagende, interesseret, engageret, fagligt, småsnak- kende, seriøst. Gruppen deles indimellem i to, der øger mulighederne for en dif- ferentieret undervisning, hvor teori og sanser trænes.

Niveauet i 4. og 5. 6. klasse vurderer jeg er svarende til krav i folkeskolen.

Undervisningsmiljøet er seriøst med ansvar for eget udbytte og medelevers ud- bytte, fagligt, småsnakkende, udviklende. Der er to lærere tilknyttet mellem-

gruppen, der dels undervises sammen og dels i klasserne. Der arbejdes seri- øst med at skabe et undervisningsmiljø, hvor der er rum til fordybelse og ro.

Storgruppen 7.-8.-9– kl. Niveauet svarer til samme niveau i folkeskolen. 9. kl. bliver undervist særskilt når krav til eksamen kræver det. Storgruppens undervisningsmiljø er seriøst, fagligt, arbejdsomt, nysgerrighed og lærelyst understøtter arbejdet. Der tages ansvar for egen læring og medelevers læ- ring.

Morgensang, fysisk udfoldelse, undervisningsformer —læreroplæg, gruppear- bejde, elev fremlæggelser i klassen og for hele skolen, cooperative learning, elevmøde træner elever til aktiv deltagelse i samfundet.

Undervisningssproget er dansk.

Jeg har gennemset årsplanerne, hvor fagemner, materiale og metoder er angivet. I pauserne har jeg snakket med lærerne om deres under- visning. Specifikt om dobbeltlærer funktionen, som i bliver afprøvet i dette skoleår.

Krav til opgavefremstilling bliver introduceret og af- prøvet fra 4. klasse.

Undervisningsmaterialet er hentet fra forskellige for- lag. Der plukkes i materialet, så det bliver bredt sam- mensat med fokus på emnet. IT-værktøjer bruges når det er relevant. I de mindre årgange veksles mellem afleve- ring i hånden og på pc.

Afsluttende bedømmer jeg, at skolen har indrettet godt i de lokaler der er til rådighed. Dog kunne det være en fordel at have et lokale til fysik-kemi.

Der søges specialpædagogisk støtte fra SU styrelsen til de elever friskolen og PPR vurderer har brug for det.

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk