EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

Undervisnings-miljøvurdering

​Undervisningsmiljøvurderinger udføres iflg. friskoleloven hvert andet år. Denne undersøgelse er udført i november 2023. 

METODE

Undervisningsmiljøvurderingen 2023 er lavet ud fra et spørgeskema til alle elever. Spørgeskemaerne var udformet med udgangspunkt i skemaer fra Undervisningsministeriet – Styrelsen for It og læring.

Der var udfærdiget to spørgeskemaer – ét til 0.-3. klasse og ét til 4.-9. klasse.

Klasselærerne hjalp eleverne med forståelse og udfyldelse i november 2023.

Efterfølgende har vi udregnet procentsatser på alle spørgsmål og har haft resultaterne til gennemsyn hos lærerne i de forskellige teams.

Lærerne udvalgte derefter ultimo november 2023 områder, som i den kommende periode skal have vores opmærksomhed.

Se handlingsplanerne længere nede i dette dokument.

UMV er nu også lagt i årshjulet for friskolen.

GENERELLE TENDENSER UD FRA UMV 2023

SOCIALE OG TRIVSELSMÆSSIGE FORHOLD

Der er en generel tilfredshed fra eleverne med skolen som helhed. I spørgsmålet ”Er du glad for din skole”, svarer 72 procent af 4-9 kl. ”Meget tit”, eller ”Tit” og 24 procent svarer ”engang imellem”. Hos de yngste elever svarer 81 procent ”Ja, jeg er meget glad for min skole” og 15 procent svarer ”Ja, jeg er lidt glad for min skole”.

I spørgsmålet om at ”Høre til” på skolen, svarer 80 procent af 4.-9. klasse klart ja. (9 procent er hverken eller). Vi arbejder på at lokalisere de sidste 10 procent, som ikke føler, de hører til.

I de spørgsmål, der omhandler sociale aspekter; f.eks. relationer til kammerater, lærere og pædagoger svares positivt. Ex. svarer 96 procent af de yngste elever, at ”de kan lide deres lærere”. Hos 4.-9. klasse svarer 61 procent ”at lærerne er gode til at hjælpe og støtte, når jeg har brug for det.”

Svarerne giver ligeledes indtryk af, at eleverne godt tør sige deres mening overfor såvel hinanden som skolens personale.

Det konkluderes derfor at den tilstræbte uformelle og naturlig omgangstone, på Hobro Friskole, kan aflæses af spørgearkene. Dette er positivt.

Der svares ligeledes positivt i forhold til, hvor trygge eleverne føler sig på Hobro Friskole.

Ex. To procent i 4.-9. klasse, svarer, at de har følt sig mobbet.

FYSISKE RAMMER

Svarene fra eleverne fortæller samme historie, som vi i ledelsen er klar over. Vi har begrænset plads både inde og ude, da vi ligger lige midt i byen. Specielt indskolingen døjer med få kvadratmeter og deling af pladsen med Sfoén. Der arbejdes i bestyrelse med løsninger i årene, der kommer.

Det kan bl.a. ses i, at 30 procent indimellem døjer med hovedpine i de yngste klasser.

Vi har også 20 procent hos de ældste, som ”Altid” eller ”tit” oplever hovedpine efter en skoledag.

Det er et opmærksomhedspunkt i skolens ledelse.

Der er en generel tilfredshed med rengøring og indeklima. Dog kunne eleverne godt ønske sig, at toiletterne holdt sig pæne og indbydende hen over dagen.

HANDLINGSPLANER FOR 2024

(Tilbagemeldinger fra teamet omkring 0.-3. klasse)

0.-3. KLASSE:

Der er 10-11%, der svarer, at de ikke er glade for deres klasse (2.-3.kl.), og at de ikke synes de er gode til at løse egne problemer (begge klasser) og ikke er gode til at hjælpe hinanden i klassen (2.-3.kl.)

Tiltag til handlingsplan:
Vi vil styrke klassefællesskaberne med fællesskabende aktiviteter bredt forstået, samt have fokus på, at vores elever bliver mere selvhjulpne ved at lave strukturer og øvelser, der har fokus på dette.

Vi gør dette bl.a. via:
Klassemøder
Filosofi
Aktiviteter, øvelser og lege, der har fokus på både selvhjulpenhed og samarbejde

4.-9. KLASSE

Spørgsmål 18: (støj i klassen)

Mht. støj i klassen (6. og 7.). Det har fra årets start været en udfordring at skabe ro i klassen, men det er i markant forbedring. Vi sætter fokus på struktur i opstart af timer – og taler med elever om muligheden for at bruge støjdæmpende grej, hvis man har svært ved at fokusere – eller får hovedpine. Opmærksomhed på, hvad der er acceptabel generel støj i klasseværelset.

Spørgsmål 21 og 22: (Selvhjulpethed ifht opgaver)

Mht. at gøre undervisningen spændende og komme i gang med en opgave. Det er vigtigt at åbne op for snakken om, at eleven også skal føle et ansvar for, at undervisningen bliver spændende, så man ikke keder sig. Derudover skal elever og lærere i fællesskab skabe ordninger, der kan hjælpe elever videre, også selvom læreren er optaget andetsteds. Vi benytter i forvejen hjælpelister på tavlen og arbejdsmakkere, men vi kan tilsyneladende (baseret på deres besvarelser) tale mere om det på klassen og tage flere initiativer til forbedringer.

​Klik her for at se de underliggende tal for 0.-3. klasse

Klik her for at se de underliggende tal for 4.-9. klasse

Udarbejdet af skoleleder PØ i samarbejde med AMR og lærerne,  nov 2023. 

STEMNINGER FRA EN FRISKOLE MED NÆRVÆR, HØJ FAGLIGHED OG DEMOKRATI I BØRNEHØJDE

Se flere film på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk