EN RØD TRÅD I DIT BARNS LIV - FRA BØRNEHAVE TIL FLYVEFÆRDIGT UNGT MENNESKE​

aktiv 2  instagram  youtube  viggo-small

​Hobro Friskole.

​Evalueringsplan:

Vi vil her beskrive, hvilke evalueringsmetoder der anvendes hen over skoleåret. Disse tager udgangspunkt i Friskoleloven.

Friskoleloven siger:

§1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.

Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

§1 c. Skolen offentliggør sine slutmål, delmål og undervisningsplaner, og resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside på Internettet.

Årlig evaluering af skolens samlede undervisning og opfølgningsplan med henblik på offentliggørelse på hjemmesiden.

På Hobro Friskole evaluerer leder og det pædagogiske personale skoleåret, skolehverdagens udformning, emneuger, projektuger, morgensang, fortælling og undervisningen i bred forstand, hvert forår på en pædagogisk weekend. Erfaringerne fra evalueringen bruges i planlægningen af det kommende skoleår.

Resultatet af denne evaluering sammenfattes og offentliggøres som et link i bunden af denne evalueringsside.

Derudover benytter vi os af forskellige former for evaluering, både med eleverne i forbindelse med de enkelte undervisningsforløb og lærerne imellem i forbindelse med teamsamarbejde og på lærermøder.

Den løbende evaluering af undervisningsforløb med eleverne:

Hvert undervisningsforløb slutter med en evaluering. Den kan antage mange former, og det er op til den enkelte lærer og klasse at finde frem til en brugbar form.

I lærernes årsplan for fagene er der beskrevet, hvilken evalueringsform, der er tiltænkt efter hvert endt forløb.

Årsplanerne er tilgængelige for forældre og ansatte på Viggo, som er skolens kommunikationsplatform.

Større, fælles forløb så som lejrskole, emneuger og lignende evalueres i klasserne sammen med klasselærer, som tager evalueringen med videre til lærermøderne.

Den løbende evaluering af undervisningen mellem lærere og leder:

På ugentlige lærermøder drøfter lærere og leder faglige og sociale forhold omkring elever, forløb og undervisning. Større fælles forløb evalueres også på møderne. På lærermøderne aftales også, om der er brug for yderligere opmærksomhed på enkelte elever, f.eks. i form af specielt tilrettelagt undervisning, relevante tests og lignende tiltag.

Test, karakterer og afgangsprøver:

Test indgår ikke som en selvfølgelig del af undervisningen, men kan inddrages, hvis klasselærer i samarbejde med forældre, relevante faglærere og leder skønner det er gavnligt eller ligefrem nødvendigt.

Diagnostiske prøver anvendes de steder hvor det giver mening i dansk og matematik.

Skolen giver først karakterer i 9. kl., i forbindelse med at eleverne bliver tilbudt at tage 9. kl. afgangsprøve og i den forbindelse får standpunktskarakterer 2 gange årligt.

Skolen afholder prøve for 8. klasse i billedkunst - og terminsprøver og afgangsprøver i 9. kl.

Støtteindstillinger:

Der er mulighed for at søge støtte til en elev, hvis PPR vurderer, at den pågældende elev har et støttebehov, der svarer til mere end ni timer. De elever, der søges støtte til, beskrives af klasselæreren i samråd med elevens forældre, faglærere og støttelærere. I denne forbindelse er det vigtigt at understrege, at forældre altid tages med på råd om støtte før udformning af indstillingen.

Regelmæssig evaluering, kontakt og kommunikation mellem skole og hjem:

Det er vigtigt at have et godt og nært forhold mellem skole og hjem, og det er vigtigt, at samtalen går to veje: Fra skole til hjem og fra hjem til skole. Det forsøger skolen at sikre ved nedenstående tiltag:

Der afholdes to årlige forældremøder: Et fælles, som handler om skolens overordnede værdier, og hvordan de udmønter sig i praksis. Og et i klasserne, hvor der tales om klassens faglige og sociale liv som helhed. Der er oplæg fra klasselærer, og drøftelser mellem forældre og lærer.

Der afholdes skole-hjem samtaler en gang om året, i hvilke klasselærer, forældre og barn deltager. Klasselærer har skriftlige udsagn med fra alle faglærere. Her tales om barnets faglige, personlige, og sociale ståsted og udvikling, samt om næste bedste skridt i den forbindelse. Her er det vigtigt og væsentligt at både forældre, lærer og elev bliver inddraget og hørt i disse samtaler.

Hvert år ved skoleårets slutning får alle elever en årsudtalelse, hvor faglærere og klasselærer har beskrevet elevens ståsted og udvikling fagligt, socialt og personligt, samt skitseret næste bedste skridt. Denne udtalelse overrækkes ved en højtidelig ceremoni i forbindelse med den store sommerfest for elever og deres familier samt personale.

Der er altid mulighed for at aftale møder efter behov, og både forældre og klasselærer kan indkalde til sådanne, ligesom personlige samtaler i vidt omfang bruges til løbende kommunikation af faglig og social karakter. Der ud over kommunikerer vi mellem skole og hjem på Viggo.

Opstår der i årets løb uklarhed mellem skole og hjem om undervisningen eller andre forhold i skolens dagligdag, søges dette løst ved en samtale mellem hjemmet og klassens lærer/lærere. Kan man ikke her komme videre, inddrages skolens leder i en fortsat drøftelse. Forældre kan i sidste instans henvende sig til skolens bestyrelse, hvis de ikke føler sig hørt. Dette er et usædvanligt skridt, og bør kun anvendes efter nøje omtanke, da det er skolens leder, der har det pædagogiske ansvar.

​Link til årsevalueringer:

​Årsevaluering - skoleåret 2021-2022

Årsevaluering - skoleåret 2022-2023- fokus på værdigrundlaget

Årsevaluering - skoleåret 2023-2024- fokus på interkulturel dannelse og kulturforståelse

STEMNINGER FRA EN FRISKOLE MED NÆRVÆR, HØJ FAGLIGHED OG DEMOKRATI I BØRNEHØJDE

Se flere film på FACEBOOK , INSTAGRAM og YOUTUBE

Hobro Friskole - Nyvej 23 - 9500 Hobro - CVR:12284233 - Tlf.: 9852 5499 - hobro-friskole@mail.dk